Парк хотел Мурите****

ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД

 

В качеството си на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ
№ BG16RFOP002-2.089-0477-C01, по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки
предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19“ е в изпълнение на проект:

 

“Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на
икономическите последствия от пандемията COVID-19”

 

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

 

 

Период на изпълнение: 25.10.2021 г. – 25.01.2022 г.

Обща стойност на проекта: 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско финансиране.