Парк хотел Мурите****

operativna-programa 

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“ ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ ИНОВЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ ЕООД

От 01.05.2017 г. „Иновейшън България“ ЕООД започна изпълнението на проект „Нови работни места за стартиращи дейности в Иновейшън България ЕООД” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-2451-C01 по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“. Проектът ще се осъществи в община Разлог, м. Байова Борика, Клуб Хотел Мурите с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Планираната продължителност е 15 месеца, а стойността на целия проект е в размер 390 203.33 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 100 % от допустимите разходи по проекта.

Общата цел на проекта е създаването на устойчива заетост, включително за лица в неравностойно положение на пазара на труда. Конкретната цел на проекта е разкриването на 38 нови работни места във фирма Иновейшън България ЕООД. Работните места ще бъдат в сферата на хотелиерството и ресторантьорството. Работните места ще бъдат за лица, които са безработни или неактивни, включително на възраст до 29 години, над 54 годишна възраст, както и безработни лица с ниска степен на образование (по-ниско от средно).

Проектът и неговите цели ще бъдат изпълнени чрез дейности и резултати по създаване на работни места, включително чрез инвестиции в материални активи и наемане на лица от целевите групи с фокус, тези в неравностойно положение на пазара на труда.

ОТВОРИ ОФИЦИАЛНОТО СЪОБЩЕНИЕ В PDF